ประกาศ

2566
-     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ พ.ศ. 2566
-     ประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
-     ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม พ.ศ. 2566
2565
-     ประกาศอัตราและหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการเสนอบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มรอ.
      (ลว. 31 ม.ค. 2565)
2564
-     ประกาศการเก็บเงิค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรค.ด.วิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 (ลว. 24ก.พ. 2564) (ยกเลิก)
-     ประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ลว. 24 ก.พ. 2564)
-     ประกาศการเก็บเงิค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร ปร.ด.-วท.ม.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 (ลว. 24ก.พ. 2564)
-     ประกาศอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอน การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การควบคุมและการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
      (ลว. 24 ก.พ. 2564)
-     ประกาศการจ่ายค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ลว. 24 ก.พ. 2564)
-     ประกาศอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ลว. 24 ก.พ. 2564)
-     ประกาศอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอน การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การควบคุมและการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
      ในระดับบัณฑิตศึกษา (ลว. 24 ก.พ. 2564)
-     ประกาศอัตราและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาและทุนการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มรอ. (ลว. 24 ก.พ. 2564)
-     ประกาศการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ลว. 8 ม.ค. 2564)
2563
-     ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ลว. 11 ส.ค. 2563)
2562
-     ประกาศการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2562
2561
-     ประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ลว.20 เม.ย. 2561)
2560
-     ประกาศกำหนดคาบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ลว. 15 มิ.ย. 2560)
-     ประกาศแนวปฏิบัติการรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ลว. 25 ก.ค. 2560)
-     ประกาศการรักษาสภาพ การพ้นสภาพ และการคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ลว. 1 ต.ค. 2556)
2558
-     ประกาศกระทรวง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ลว. 7 ต.ค. 2558)
-     ประกาศกระทรวงแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (ลว. 7 ต.ค. 2558)
2555
-     ประกาศกหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจอ่านและพิจารณาคัดเลือกบทความงานวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ลว. 11 ม.ค. 2555)
2549
-     ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ลว. 24 เม.ย. 2549)